Asmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKomunikacijos ir dokumentų skyriaus
Paslaugos pavadinimasAsmenų prašymų, skundų priėmimas ir atsakymų pateikimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimami ir registruojami asmenų prašymai ir skundai, jie teikiami administracijos direktoriui ar merui, asmenims pateikiami administracijos atsakingų darbuotojų parengti atsakymai, vykdoma atsakymų kontrolė
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr.60-1945; 2006, Nr. 77-2975; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 10V-230 „Dėl asmenų prašymų bei skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą arba skundą savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasLaisvos formos prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas) arba skundas (rekomenduojama forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Skundo pildymo pavyzdys (4 priedas)
Skundo forma (3 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (2 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas arba skundas, asmeniui pateiktas atsakymas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja Ramunė Žuklijaitė, tel. (8 612) 61120,
el. p. ramune.zuklijaite@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė Jolanta Čerkauskienė, tel. (8 318) 66 108, el. p. jolanta.cerkauskiene@lazdijai.lt;
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus sekretorė Elvyra Škarnulienė, tel. (8 318) 66 108, el. p. elvyra.skarnuliene@lazdijai.lt;
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialistė Jurgita Vaitulionienė, tel. (8 318) 66 108, el. p. jurgita.vaitulioniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas ar skundas užregistruojamas savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje (registruojami atskiruose registruose) ir pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriui arba merui. Administracijos direktorius ar meras pagal prašymo ar skundo pobūdį perduoda jį nagrinėti atsakingam administracijos darbuotojui. Darbuotojas išnagrinėja pateiktą prašymą ar skundą ir parengia atsakymą, kuris išsiunčiamas asmeniui paštu ar elektroniniu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama