Asmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų, teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaPaslaugos asmenims, nukentėjusiems nuo okupacijų
Paslaugos pavadinimasAsmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų, teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAsmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimą pagal atitinkamas nukentėjimų nuo okupacijų kategorijas ir pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimą vykdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija tik priima dokumentus ir po to išduoda Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengtus pažymėjimus.
Nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas, jei asmuo archyviniais ar teisiniais dokumentais įrodo savo nukentėjimą, atitinkantį įstatymo sąlygas.
Nuo okupacijų nukentėjusiais asmenimis pripažįstami asmenys, kurie:
1. Okupacinių režimų buvo įkalinti, ištremti, nutremti arba kuriems dėl politinių ar kilmės motyvų kitokiais būdais buvo atimta laisvė;
2. Okupacijų metais dėl okupacinio režimo represinių ir kitų struktūrų bei okupavusių valstybių slaptųjų tarnybų veiksmų yra suluošinti, praradę sveikatą ar turtą;
3. Prievarta paimti į okupavusių valstybių karinius dalinius arba priverstiniams darbams;
4. Persekioti dėl politinių motyvų;
5. Dėl politinių ar kilmės motyvų negalėjo įgyti mokslo cenzo arba dirbti pagal specialybę;
6. Dėl okupacinių režimų struktūrų veiksmų patyrė kitokią žalą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymas
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė178 Sprendimą dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras priima ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasAsmuo, nukentėjęs nuo 1939-1990 metų okupacijų ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti:
1. Prašymą dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo.
2. Dvi fotonuotraukas (2x3 cm).
3. Asmens, nukentėjusio nuo okupacijos, užpildytą ir pasirašytą anketą.
4. Dokumento, įrodančio nukentėjimą nuo okupacijos, notariškai patvirtintą kopiją:
a) Archyvo pažymėjimo;
b) Teisių atkūrimo (reabilitacijos) pažymėjimo;
c) Galima pateikti atmintinėje nepaminėtą, tačiau nukentėjimą įrodantį dokumentą.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Gimimo liudijimo notariškai patvirtintą kopiją.
7. Santuokos liudijimo notariškai patvirtintą kopiją (moterims).
8. Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo su nuotrauka ir duomenimis arba asmens tapatybės kortelės kopiją.
9. Darbo knygelių su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją (notariškai patvirtinti nereikia).

Asmuo, būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atlikęs tarnybą Afganistane ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti:
1. PRAŠYMĄ pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (užpildyti LGGRT centro vardu, būtinai nurodant adresą, telefono numerį);
2. Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, ANKETĄ (užpildyti, pageidautina – išsamiai);
3. DOKUMENTĄ, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą – būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane:
Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktą tarnybą Afganistane (įgyti kariniai laipsniai, tarnybos Afganistane faktas, laikotarpis) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).
Pastaba: jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (atliktos tarnybos Afganistane) fakto.
Arba: Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Arba: Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Arba: pažymos apie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliktos tarnybos Afganistane metu patirtą sužeidimą ar sveikatos praradimą įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą.
Pastabos: pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus.
Originalūs dokumentai iš pretendentų nepriimami.
Kadangi įstatyme vartojama “būtinosios karinės tarnybos” sąvoka, statusas negalės būti pripažįstamas asmenims, tarnybos Afganistane metu tarnavusiems profesinėje karo tarnyboje.
4. Asmens TAPATYBĖS KORTELĖS arba PASO lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia;
5. Dvi paskutiniojo laikotarpio pasines NUOTRAUKAS;
6. DARBO KNYGELĖS visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.

Asmuo, dalyvavęs likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje ir pretenduojantis į atitinkamą teisinį statusą, turi pateikti:
1. PRAŠYMĄ pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą (užpildyti LGGRT centro vardu);
2. Asmens, pretenduojančio į nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą, ANKETĄ (užpildyti, pageidautina - išsamiai);
3. DOKUMENTĄ, įrodantį nukentėjimą nuo okupacijos - dalyvavimo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, faktus:
a) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip karo prievolininkai:
Sovietinio karinio bilieto titulinio ir pirmojo lapų su asmens bei kitais duomenimis bei lapų su įrašais apie dalyvavimą likviduojant ČAE avarijos padarinius, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių kalbą (vertimus atlieka Vertimų biurai).
Pastaba: jeigu kariniame biliete nurodyti tik karinės dalies numerio duomenys, jie neįrodo nukentėjimo nuo okupacijos (dalyvavimo) fakto.
Arba: Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos teritorinio karo prievolės skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
b) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip civiliai, t.y. pasiųsti statybinių organizacijų, arba statę Slavutičiaus miestą Ukrainoje:
įstaigos, siuntusios į katastrofos padarinių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
c) asmenys, dalyvavę likviduojant ČAE avarijos padarinius, kaip Vidaus reikalų ministerijos tarnautojai:
įstaigos, siuntusios į katastrofos pasekmių likvidavimo darbus, išduotos pažymos, patvirtinančios minėtąjį faktą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Neturintys išvardintų dokumentų gali pateikti:
a) Specialistų komisijos (iki 2001 m. lapkričio 28 d. - Respublikinės ekspertų komisijos) ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant ČAE avarijos padarinius nustatyti išduotos išvados įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
b) arba: Lietuvos ypatingojo archyvo (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius) išduotos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo, dalyvavo likviduojant ČAE avarijos padarinius arba statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.
Pastabos: pretendentas į teisinį statusą pateikia tik vieną dokumentą, įrodantį nukentėjimo nuo okupacijos faktą, atitinkantį įstatymo reikalavimus.
Originalūs dokumentai iš asmenų nepriimami.
4. Moterims, jeigu keitėsi pavardė, - SANTUOKOS LIUDIJIMO įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
5. Asmens TAPATYBĖS KORTELĖS arba PASO lapo su nuotrauka ir asmens duomenimis kopiją, kurios tvirtinti nereikia;
6. Dvi paskutiniojo laikotarpio pasines NUOTRAUKAS;
7. DARBO KNYGELĖS visų įrašų iki 1990 m. kovo 11 d. kopiją, kurios tvirtinti nereikia.

Pažymėjimą pametusiam, sugadinusiam ar kitaip praradusiam asmeniui išduodamas ne pažymėjimo dublikatas, o naujas pažymėjimas.
Asmuo, norintis gauti naują pažymėjimą, turi pateikti:
1. Prašymą dėl naujo pažymėjimo išdavimo;
2. Vieną paskutiniojo laikotarpio fotonuotrauką (2×3 cm);
3. Paso kopiją;
4. Darbo knygelės iki 1990 metų kopiją;
5. Skelbimą (-us) iš respublikinio laikraščio, kad prarastas pažymėjimas;
6. Kvitus apie mokesčio sumokėjimą už skelbimą (-us) ir laikraščio puslapį, kuriame išspausdintas skelbimas (Pirmas skelbimas turi būti apie tai, kad prarastas pažymėjimas (turi būti nurodytas vardas, pavardė, pažymėjimo numeris ir koks statusas buvo suteiktas), antras skelbimas duodamas po 30 dienų į tą patį laikraštį apie tai, kad prarastą pažymėjimą (nurodant vardą, pavardę, pažymėjimo numerį ir statusą) laikyti negaliojančiu. Jeigu buvote apvogtas, kreipkitės į policiją, kurios pareigūnai išduos pažymą, kad pažymėjimas pavogtas. Tada užtenka pateikti tik vieno skelbimą, pridedant iš policijos gautą pažymą.
7. Laisvos formos prašymą perduoti dokumentus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas).


Prašymų ir anketų formos skelbiamos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro interneto svetainėje, adresu http://genocid.lt/centras/lt/640/c/
Originalūs dokumentai iš asmenų nepriimami.
Dokumentus tvirtina notarai arba seniūnai
Formos ir šablonai prašymas pavyzdys
prašymas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasAsmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengto pažymėjimo išdavimas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąJuridinis skyrius
Paslaugos vadovasJuridinio skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius, tel. (8 318) 66 136,
el. p. kestutis.jasiulevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasJuridinio skyriaus vyr. specialistas Almantas Padimanskas, tel. (8 318) 54 481,
el. p. almantas.padimanskas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija, Gedimino pr. 40/1, Vilnius, tel. (8 5) 231 30 12
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Asmens pateikti dokumentai perduodami Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, kurio darbuotojai įvertina dokumentus ir priima sprendimą dėl asmens teisinio statuso pripažinimo ir šį statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo. Jei statusas yra pripažįstamas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai parengia pažymėjimą, kurį išduoda Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus darbuotojas. Jei prašymas dėl statuso pripažinimo atmetamas – apie šį sprendimą ir jo priežastis asmenį informuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama