Pažymų apie teisę į valstybės kreditus būstui įsigyti išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaBūstas
Paslaugos pavadinimasPažymų apie teisę į valstybės kreditus būstui įsigyti išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAsmenys ir šeimos, turintys teisę į valstybės paramą būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą, kreipiasi į savivaldybę dėl pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti gavimo. Gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų turi būti pateikta kreditą suteikiančiam bankui. Valstybės parama būstui įsigyti teikiama mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį, teikiant subsidijas būsto kredito daliai apmokėti.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams (atnaujinti) modernizuoti įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2005, Nr. 47-1554; 2009, Nr. 93-3961; aktuali redakcija;
2.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1162 „Dėl valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 97 -2458; 2001, Nr. 23-767; 2003, Nr. 52-2345; 2006, Nr. 27-886; 2007, Nr. 73 -2901; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasLazdijų rajono savivaldybės gyventojai (šeimos), deklaravę gyvenamąją vietą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, ir jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą
Paslaugos suteikimo trukmė10 Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi kredito gavėjo prašymą ir jo teisę į valstybės paramą patvirtinančius dokumentus, turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos išduoti kredito gavėjui rašytinį patvirtinimą - pažymą apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti arba duoti motyvuotą rašytinį atsisakymą neišduoti pažymos.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Pažyma iš VĮ Registrų centro apie asmens ir jo šeimos narių nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas (pateikia tik jas turintieji);
2. Pažyma iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą ar pažyma, kad asmuo gyvena Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, jeigu jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
3. Pažyma iš seniūnijos apie šeimos sudėtį;
4. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildyta deklaracija apie asmens ir šeimos narių turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną. Ši deklaracija privalo būti su vietos mokesčio administratoriaus žyma.
5. Dokumentai, patvirtinantys invalidumą ar našlaičio statusą;
6. Asmens dokumentai;
7. Prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
8. Kiti dokumentai, pareikalavus rajono savivaldybės administracijai
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybės dokumentai
Paslaugos teikimo rezultatasPažyma apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. (8 318) 66 123,
el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas
Rimvydas Kupstas, tel. (8 318) 66 115,
el. p. rimvydas.kupstas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas ir pateikti dokumentai registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas parengia pažymą, teikią ją pasirašyti administracijos direktoriui ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai, ar juos pateikęs pareiškėjas neatitinka nustatytų reikalavimų, jis yra informuojamas apie pažymos neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama