Įtraukimas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaBūstas
Paslaugos pavadinimasĮtraukimas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠeimos ir asmenys, turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, gali būti įrašomi į sudaromus sąrašus, perrašomi iš vieno sąrašo į kitą sąrašą bei išbraukiami iš jų.
Sudaromi šie šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašai:
1. Jaunų šeimų;
2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą;
4. Neįgalių, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinim5
6. Bendrasis. Šią grupę sudaro visi asmenys, nepatenkantys į šios dalies 1,2,3,4 ir 5 punktuose nurodytas grupes.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 5TS-565 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos
aprašo patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasŠeimos ar asmys, turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje arba jie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau gyvena Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma
Paslaugos suteikimo trukmė20 Jeigu nustatoma, kad šeima ar asmuo neturi teisės į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, apie tai per 20 dienų pranešama raštiškai ir nurodoma priežastis, dėl kurios jie negali būti įrašyti į sudaromus šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus. Apie įrašymą į sąrašą arba perrašymą į kitą sąrašą šeimai ar asmeniui per 5 darbo dienas nuo įsakymo pasirašymo pranešama raštiškai. biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus parengtame pranešime nurodomas sąrašas, į kurį jie yra įrašyti ar perrašyti, ir eilės numeris sąraše
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Pažyma iš VĮ Registrų centro apie asmens ir jo šeimos narių nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas (pateikia tik jas turintieji);
2. Pažyma iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą ar pažyma, kad asmuo gyvena Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, jeigu jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
3. Pažyma iš seniūnijos apie šeimos sudėtį;
4. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildyta deklaracija apie asmens ir šeimos narių turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą dieną ar prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą. Ši deklaracija privalo būti su vietos mokesčio administratoriaus žyma.
5. Dokumentai, patvirtinantys invalidumą ar našlaičio statusą;
6. Asmens dokumentai;
7. Prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
8. Kiti dokumentai, pareikalavus rajono savivaldybės administracijai
Formos ir šablonai BP-3
BP-3-PVZ
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPateikiami asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai
Paslaugos teikimo rezultatasŠeima ar asmuo, turintis teisę į savivaldybės socialinį būstą, įrašomas į atitinkamą sąrašą socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, perrašomas į kitą sąrašą arba išbraukiamas iš sąrašo
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80 879, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80 879, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus specialistas patikrina pateiktus dokumentus ir nustato, ar šeima ir asmuo turi teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą ar neturi.
Jeigu nustatoma, kad šeima ar asmuo neturi teisės į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, apie tai pranešama raštiškai ir nurodoma priežastis, dėl kurios jie negali būti įrašyti į sudaromus šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus.
Šeimos ir asmenys, turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą, į sąrašus įrašomi ar perrašomi į kitą sąrašą rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Apie tai šeimai ar asmeniui per 5 darbo dienas nuo įsakymo pasirašymo pranešama raštiškai. Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus parengtame pranešime nurodomas sąrašas, į kurį yra įrašyta ar perrašyta šeima ar asmuo, ir eilės numeris sąraše. Kiekvienos į sąrašus įrašytos šeimos ar asmens dokumentai segami į atskiras bylas ir saugomi Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriuje iki jų išbraukimo iš sąrašų
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama