Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimas ir pakeitimas, administravimo nutraukimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaBūstas
Paslaugos pavadinimasLazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimas ir pakeitimas, administravimo nutraukimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAdministratorius atrenkamas vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašu (atsiradus poreikiui paskirti administratorių, jis atrenkamas viešo konkurso būdu iš juridinių asmenų, turinčių teisę teikti turto administravimo paslaugas) ir skiriamas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Administratorius pakeičiamas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, jeigu tokį reikalavimą raštu pateikia patalpų savininkai, priėmę sprendimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnį.
Administravimas gali būti nutrauktas Juridinių asmenų registre įregistravus bendriją ir jos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį ir ją įregistravus Nekilnojamojo turto registre
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 5TS-1289 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 10V-636 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasJei kreipiamasi dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus pakeitimo:
1. Prašymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus pakeitimo arba dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pasibaigimo, (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas) pildomas ir pateikiamas tik surinkus visus reikalingus dokumentus.

Jei kreipiamasi dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nutraukimo:
1. Prašymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus pakeitimo arba dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pasibaigimo, (rekomenduojama forma – 1 priedas) pildomas ir pateikiamas tik surinkus visus reikalingus dokumentus;
2. Išrašas iš Juridinių asmenų registro apie daugiabučio namo savininkų bendriją ir bendrijos įstatų kopija arba jungtinės veiklos sutarties dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros ir tvarkymo kopija;
3. Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro kopija.

Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimo, pakeitimo arba dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pasibaigimo
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVietinio ūkio skyrius
Paslaugos vadovasVietinio ūkio skyriaus vedėja Indrė Adomynienė, tel. 8 613 05 460, el. p. indre.adomyniene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Karolina Kunigiškytė, tel. 8 612 83 821, el. paštas karolina.kunigiskyte@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Lazdijų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius skiriamas vienam ar keliems daugiabučiams namams Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, esant bent vienai iš Lazdijų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo 7 punkte numatytų sąlygų ir apie tai pranešama to namo butų ir kitų patalpų savininkams (bendraturčiams).

Kreipiantis dėl administratoriaus pakeitimo arba administravimo nutraukimo, pateikti dokumentai ir prašymas yra registruojami rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo, pakeitimo arba dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pasibaigimo ir teikia jį pasirašyti administracijos direktoriui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama