Šilumos tiekimo licencijų išdavimas ir pakeitimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasŠilumos tiekimo licencijų išdavimas ir pakeitimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybė išduoda šilumos tiekimo licencijas šilumos tiekėjams, tiekiantiems per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijas pakeičia, sustabdo, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina licencijų galiojimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481; aktuali redakcija);
3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. 5TS-858 „Dėl įgaliojimo organizuoti šilumos tiekimo licencijavimą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje“ (aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 10V-378 „Dėl Šilumos tiekimo licencijų šilumos tiekėjams, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantis šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Įmonė, kuri šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus valdo ne nuosavybės ar patikėjimo teise, gali gauti licenciją, jeigu jos įstatinis kapitalas ne mažesnis kaip 15 procentų jai pagal sudaromą nuomos sutartį perduodamo turto vertės
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų (jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Nustatytos formos prašymas (pildomas ir pateikiamas tik surinkus visus reikalingus dokumentus), kurio forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 10V-476 (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Prašyme, be kitų duomenų, turi būti nurodyta numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų ar kito, juos atitinkančio, steigimo dokumento, kopijos arba išrašas apie įmonę iš Juridinių asmenų registro;
3. Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
4. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
7. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė;
8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotų leidimų (atestatų) verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos.

Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasIšduota šilumos tiekimo licencija
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112, el. p. jolita.galvanauskienė@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas, tel. (8 318) 66 115, el. p. robertas.grigas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir prašymas yra registruojami rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo arba jos pakeitimo projektą ir administracijos direktoriui jį pasirašius, parengia licenciją, teikia administracijos direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai, ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie naujos arba pakeistos licencijos neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama