Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų kopijų išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikatų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaViešasis transportas
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų kopijų išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikatų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančių teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas.
Licencijos išduodamos 10 metų laikotarpiui. Pratęsiant licencijos galiojimą, išduodama nauja licencija.
Vežėjo, turinčio licenciją, kiekvienai keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.
Dokumentus licencijai arba licencijos kopijai gauti pareiškėjas pateikia tiesiogiai arba paštu arba per kurjerį.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7150);
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 3-156 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų ir licencijos kopijų formų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 27-1237);
4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 3-124 „Dėl asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1016);
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463);
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 10V-199.

Paslaugos gavėjasFizinis ir juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė30 dienų nuo vežėjo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo kabinete arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos formos prašymas (1, 2, 3, 4 ir 5 priedai);
2. Asmens tapatybę įrodantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto dokumento kopija, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
3. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimas arba vežėjo patvirtinta pažymėjimo kopija;
4. Dokumentai, įrodantys tinkamą vežėjo finansinę būklę:
4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys pateikia metinį balansą arba vežėjo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą balanso kopiją;
4.2. viešojo sektoriaus subjektai pateikia metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitos kopiją;
4.3. fiziniai asmenys pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 patvirtintą Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;
5. Vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), nurodytas (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
6. Transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartis arba sutartis su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta sutarties kopija;
7. Teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinantys dokumentai ir stovėjimo vietos planas arba vežėjo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų ir plano kopijos;
8. Teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinantys dokumentai ir vežėjo valdymo centro planas arba vežėjo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų ir plano kopijos.
Prašymas pildomas ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pateikiamas tik įmonei surinkus visus reikalingus dokumentus.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę įrodantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto dokumento kopija, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotos licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančių teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, išduotos licencijų kopijos, pratęsiamos licencijos, keičiamos, išduoti dublikatai, licencijų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112, el. p. jolita.galvanauskienė@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas, tel. (8 318) 66 115, el. p. robertas.grigas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas ir dokumentai yra registruojami Lazdijų rajono savivaldybės administracijai ir registruojami rajono savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje.
Jei pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Ekonomikos skyriaus darbuotojas rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos (licencijos kopijos) išdavimo projektą ir administracijos direktoriui jį pasirašius, parengia licenciją (licencijos kopiją), teikia direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytas išduoda pareiškėjui. Jei pateikti dokumentai arba juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos (licencijos kopijos) neišdavimo priežastis.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaUž licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje: išdavimą – 180 Lt; pratęsimą – 180 Lt; pakeitimą, pasikeitus licencijoje įrašytiems duomenims – 25 Lt; dublikato išdavimą – 25 Lt; kopijos išdavimą – 95 Lt; kopijos pratęsimą – 95 Lt; kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 25 Lt; kopijos dublikato išdavimą – 25 Lt.

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300; bankas Swedbank“, AB; banko kodas 73000; juridinio asmens (gavėjo) kodas 188659752; įmokos kodas 52759.