Lazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo paramos teikimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaBūstas
Paslaugos pavadinimasLazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo paramos teikimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasFinansinės paramos skyrimas daugiabučių namų savininkų bendrijoms
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 202 „Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo savivaldybėse sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-560; aktuali redakcija);
3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. 5TS-136 „Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasJuridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė14 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos 2006 m. spalio 13 d. sprendimu (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Prašymas pildomas ir pateikiamas tik surinkus visus reikalingus dokumentus.
2. Išrašo apie daugiabučio namo savininkų bendrijos registravimą Juridinių asmenų registre kopija;
3. Daugiabučio namo savininkų bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl namo bendro naudojimo objektų atnaujinimo, protokolo kopija;
4. Daugiabučio namo techninės apžiūros aktas;
5. Daugiabučio namo defektų aktas;
6. Numatomų atlikti darbų skaičiuojamoji sąmata;
7. Pažyma apie namo savininkų skiriamas lėšas ir (ar) skolintas lėšas.
Komisija turi teisę paprašyti ir kitų reikalingų dokumentų.
Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasFinansinės paramos skyrimas daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo projektų parengimo ir (ar) įgyvendinimo išlaidų daliai padengti bei daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimosi išlaidoms apmokėti
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVietinio ūkio skyrius
Paslaugos vadovasVietinio ūkio skyriaus vedėja Indrė Adomynienė, tel. 8 613 05 460, el. p. indre.adomyniene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Karolina Kunigiškytė, tel. 8 612 83 821, el. paštas karolina.kunigiskyte@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Lazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo taryba patikrina bendrijos pateiktų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams. Posėdžio metu taryba balsuodama nusprendžia, ar skirti finansinę paramą daugiabučių namų savininkų bendrijai.
Jei taryba nusprendžia skirti paramą, lėšas į bendrijos sąskaitą perveda Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojas.
Jeigu Lazdijų rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo taryba priima sprendimą neskirti finansinės paramos bendrijai, Ekonomikos skyriaus darbuotojas bendriją apie tai informuoja raštu, nurodant finansinės paramos neskyrimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama