Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTurtas
Paslaugos pavadinimasLazdijų rajono savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimas Nr. 5TS-169 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjas1. biudžetinėms įstaigoms;
2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais;
3. asociacijoms (tik šio aprašo 5 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
4. labdaros ir paramos fondams (tik šio aprašo 5 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
5. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;
6. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.
Paslaugos suteikimo trukmė20 Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais: 1. biudžetinėms įstaigoms – ne ilgesniam kaip 30 metų terminui; 2. šio aprašo 4.2–4.6 papunkčiuose nurodytiems subjektams ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas Subjektai, nurodyti šio aprašo 4 punkte, norintys gauti savivaldybės turtą neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, savivaldybės administracijai turi pateikti:
1. prašymą, kuriame turi pagrįsti, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas – šio aprašo 5 dalyje nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus;
2. dokumentus, kuriais pagrindžiama, kad panaudos subjekto, nurodyto aprašo 4.3–4.4 papunkčiuose, pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų, nurodytų šio aprašo 5 punkte;
3. įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka ar vadovo parašu ir antspaudu;
4. įstatų kopiją, išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybė, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka ar vadovo parašu ir antspaudu;
5. rašytinį įsipareigojimą panaudoti savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas;
6. paskutinių metų patvirtintą veiklos ataskaitą (jei ji nėra pateikta Juridinių asmenų registrui), kurioje nurodoma, kokia veikla, remiantis įstatais, buvo vykdoma.
Formos ir šablonai Panaudos prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasSudaryta savivaldybės turto panaudos sutartis
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80879,
el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80879,
el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt,
Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolita Galvanauskienė, tel. 8 656 07519, el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt,
Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Ineta Junelienė, tel. 8 613 25817, el. p. ineta.juneliene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas pildomas ir registruojamas tik pateikus reikalingus dokumentus.
Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojai nagrinėja pateiktą prašymą ir dokumentus, prireikus paprašo trūkstamos informacijos bei rengia tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės turto perdavimo.
Kai savivaldybės turtas perduodamas valstybines ar savivaldybių funkcijas įgyvendinančiam subjektui, Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą.
Lazdijų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą ar Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl savivaldybės turto panaudos, apie šį faktą Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojas raštu informuoja pareiškėją.
Savivaldybės turto panaudos sutartį, sudarytą pagal šio aprašo 1 priede patvirtintą savivaldybės turto panaudos sutarties formą, turto valdytojas ir panaudos gavėjas pasirašo per 15 dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais įsigaliojimo dienos. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktu, parengtu pagal šio aprašo 2 priede patvirtintą akto formą. Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktas su panaudos gavėju pasirašomas per 5 darbo dienas nuo savivaldybės turto panaudos sutarties pasirašymo dienos. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos sutartį ir perdavimo ir priėmimo aktą rengia savivaldybės turto valdytojas, patikėjimo teise valdantis savivaldybės turtą. Savivaldybės turto valdytojo, patikėjimo teise valdančio savivaldybės turtą, vadovo įsakymu sudaroma savivaldybės turto perdavimo komisija. Komisija privalo perduoti savivaldybės turtą jo buvimo vietoje. Perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui ir panaudos gavėjui. Jei perduodamas nekilnojamasis turtas, perdavimo ir priėmimo akte turi būti nurodyti visi apskaitos skaitiklių rodmenys perdavimo dienos duomenimis. Už apskaitos skaitiklių rodmenų teisingumą atsako panaudos davėjas. Pirmasis perdavimo ir priėmimo akto egzempliorius perduodamas panaudos davėjui, antrasis – savivaldybės turto panaudos gavėjui. Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka panaudos davėjo ir panaudos gavėjo registruose. Panaudos gavėjas, kuriam panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis perduotas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, privalo savo lėšomis įregistruoti savivaldybės turto panaudos sutartį Nekilnojamojo turto registre, o nutraukus sutartį ar jai pasibaigus – ją išregistruoti. Panaudos gavėjas, įregistravęs savivaldybės turto panaudos sutartį Nekilnojamojo turto registre arba ją išregistravęs, privalo nedelsdamas pateikti savivaldybės turto valdytojo paskirtam atsakingam asmeniui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją.

III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama