Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTurtas
Paslaugos pavadinimasLazdijų rajono savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. 5TS-1047 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjas1. Valstybines ar savivaldybių funkcijas įgyvendinantis subjektas;
2. Viešoji įstaiga, kai bent vienas iš jos dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kuriai atstovauja valstybės ar savivaldybių institucija, arba viešoji švietimo įstaiga, turinti Švietimo ir mokslo ministerijos leidimą (licenciją) mokyti, ir viešoji įstaiga, tenkinanti visuomenės interesą muziejų sistemoje;
3. Socialinės įmonės statusą turintis juridinis asmuo;
4. Labdaros ir paramos fondas;
5. Asociacija ir politinė partija;
6. Kiti subjektai, jeigu tai nustatyta įstatymuose arba tarptautinėse sutartyse
Paslaugos suteikimo trukmė20 dienų - savivaldybės biudžetinėms įstaigoms turtas perduodamas direktoriaus įsakymu. Kitiems subjektams – turtas perduodamas savivaldybės tarybos sprendimu, todėl paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo to, kada įvyksta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdis
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Motyvuotas laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas), kuriame nurodyta:
1.1. prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo paskirtis (tikslas);
1.2. veiklos aprašymas ir informacija apie vykdomos veiklos reikalingumą visuomenei ir savivaldybės turto perdavimo tikslingumą (išskyrus politines partijas);
1.3. įsipareigojimas numatytu laikotarpiu panaudoti savo lėšas prašomo perduoti nekilnojamojo daikto kapitaliniam remontui (jei prašomas panaudos terminas yra didesnis nei 5 metai);
2. Įstaigos, organizacijos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta vadovo parašu ir antspaudu;
3. Įstatų kopija, išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienas iš steigėjų yra Lazdijų rajono savivaldybė, patvirtinta vadovo parašu ir antspaudu;
4. Pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą kopija (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims), patvirtinta vadovo parašu ir antspaudu;
5. Paskutinių metų patvirtinta veiklos ataskaita, kurioje nurodoma, kokia veikla, remiantis įstatais, buvo vykdoma;
6. Jei prašymą teikia politinė partija - informacija apie jų valdomus nuosavybės teise (pažyma iš valstybės įmonės Registrų centro) ar panaudos pagrindais nekilnojamuosius daiktus tame mieste ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, kuriame yra prašomas perduoti turtas.
Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktuose nustatyta tvarka
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasSudaryta savivaldybės turto panaudos sutartis
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt,
Ekonomikos skyriaus vyresn. ekonomistė Zita Klimaitė, tel. (8 318) 66 115, el.p. zita.klimaite@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Prašymas pildomas ir registruojamas tik pateikus reikalingus dokumentus.
Ekonomikos skyriaus darbuotojai nagrinėja pateiktą prašymą ir dokumentus, prireikus paprašo trūkstamos informacijos bei rengia tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės turto perdavimo.
Kai savivaldybės turtas perduodamas valstybines ar savivaldybių funkcijas įgyvendinančiam subjektui, Ekonomikos skyriaus darbuotojas rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą.
Lazdijų rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą ar Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl savivaldybės turto panaudos, apie šį faktą Ekonomikos skyriaus darbuotojas raštu informuoja pareiškėją.
Panaudos davėjas ir panaudos gavėjas per 14 kalendorinių dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos dėl turto panaudos pasirašo savivaldybės turto panaudos sutartį ir savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktą.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos sutartį ir
perdavimo ir priėmimo aktą rengia savivaldybės turto valdytojas, patikėjimo teise valdantis savivaldybės turtą.
Panaudos gavėjas privalo savo lėšomis įregistruoti savivaldybės turto panaudos sutartį Nekilnojamojo turto registre, o nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, – ją išregistruoti. Panaudos gavėjas, įregistravęs savivaldybės turto panaudos sutartį Nekilnojamojo turto registre arba ją išregistravęs, privalo nedelsdamas pateikti savivaldybės turto valdytojo paskirtam atsakingam asmeniui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją.
Panaudos gavėjas privalo savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos apdrausti visam sutarties galiojimo laikui gaunamą savivaldybės turtą panaudos davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių, ir nedelsdamas pateikti panaudos davėjui draudimo įmonės išduoto liudijimo (poliso) kopiją
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama