Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuoma

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTurtas
Paslaugos pavadinimasLazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuoma
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuoma
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLazdijų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. 5TS-1383 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis/juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Terminas priklauso nuo to, per kiek laiko įvyksta uždaras ar viešas nuomos konkursas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasKonkurso dalyvis, norintis registruotis, turi pateikti:
1. Paraišką dalyvauti konkurse, kurios forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 5TS-1383 (forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys - 2 priedas);
2. Fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar juridinio asmens registravimo dokumento kopiją (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) bei įgalioto atstovo parašu;
3. Nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
4. Banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus apie pradinio įnašo sumokėjimą (jeigu buvo mokama pavedimu);
5. Banko įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį mokestį, numerį, banko pavadinimą, kodą ir adresą.
6. Kitus dokumentus (esant reikalui banko išduotą sutarties vykdymo garantiją ir pan.).
Konkurso dalyvis šiuos dokumentus ir duomenis turi pateikti užklijuotame voke arba atsiųsti paštu. Ant voko rašomas turto nuomos konkurso komisijos pavadinimas ir adresas, norimo išsinuomoti konkurse turto pavadinimas, konkurso vykdymo data ir nuoroda „Su konkurso dokumentais“. Konkurso dalyvio dokumento pateikėjo rekvizitai (asmens duomenys) ant voko nerašomi
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisKonkurso dalyviui reikia pateikti fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar juridinio asmens registravimo dokumento kopiją (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) bei įgalioto atstovo parašu
Paslaugos teikimo rezultatasSudaryta savivaldybės turto nuomos sutartis
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyresn. specialistė Zita Klimaitė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. zita.klimaite@lazdijai.lt,
nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos komisija,
Lazdijų rajono savivaldybės turto valdytojas
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Ekonomikos skyriaus darbuotojai rengia tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos. Pradinį nuompinigių dydį turto valdytojo teikimu nustato Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą išnuomoti turtą, turto valdytojai sudaro nuolatines arba laikinas turto nuomos konkurso komisijas. Komisija spaudoje skelbia turto nuomos viešo ir uždaro konkurso būdu konkursą.
Turto nuomos konkurso rezultatus komisijos teikimu per 2 darbo dienas po turto nuomos konkurso patvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso rezultatų patvirtinimo dienos pasirašo nuomos sutartį
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama