Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuoma

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTurtas
Paslaugos pavadinimasLazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuoma
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuoma
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. 5TS-279 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Paslaugos gavėjasFizinis/juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė0 Terminas priklauso nuo to, per kiek laiko įvyksta uždaras ar viešas nuomos konkursas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasKonkurso dalyvis, norintis registruotis, turi pateikti:
1. Paraišką dalyvauti konkurse, kurios forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 5TS-279 (forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys - 2 priedas); Paraiškoje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas nuomojamo turto nuompinigių dydis ir metinis turto nuomos mokesčio dydis, kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija dėl atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms, konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
3. Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
Kartu voke pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai.
Savivaldybės turto valdytojas savivaldybės turto nuomos sutartį, sudarytą pagal aprašo 4 priede patvirtintą Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties pavyzdinę formą, pasirašo su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu – ne anksčiau kaip per 5 ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybės turto nuomos konkurso rezultatų patvirtinimo dienos, išskyrus atvejus, kai konkurso laimėtojui informavus apie negalėjimą nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties yra suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas savivaldybės materialiojo turto perdavimo-priėmimo aktu, parengtu pagal aprašo 5 priede patvirtintą formą. Turto perdavimo-priėmimo aktas su nuomininku pasirašomas per 3 darbo dienas nuo savivaldybės turto nuomos sutarties pasirašymo dienos. Kai išnuomojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ar patalpos, savivaldybės turto nuomos sutartį nuomininkas privalo savo lėšomis įregistruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo savivaldybės turto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos Nekilnojamojo turto registre, o nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, – ją išregistruoti. Nuomininkas, įregistravęs savivaldybės turto nuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre arba ją išregistravęs, privalo nedelsdamas pateikti savivaldybės turto valdytojo paskirtam atsakingam asmeniui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją.
Formos ir šablonai 1 priedas
2 priedas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisKonkurso dalyviui reikia pateikti fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar juridinio asmens registravimo dokumento kopiją (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) bei įgalioto atstovo parašu
Paslaugos teikimo rezultatasSudaryta savivaldybės turto nuomos sutartis
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80879,
el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Ineta Junelienė, tel. 8 613 25817,
el. p. ineta.juneliene@lazdijai.lt,
nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos komisija,
Lazdijų rajono savivaldybės turto valdytojas
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus darbuotojai rengia tarybos sprendimo projektą dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos. Pradinį nuompinigių dydį turto valdytojo teikimu nustato Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą išnuomoti turtą, turto valdytojai sudaro nuolatines arba laikinas turto nuomos konkurso komisijas. Komisija spaudoje skelbia turto nuomos viešo ir uždaro konkurso būdu konkursą.
Turto nuomos konkurso rezultatus komisijos teikimu per 2 darbo dienas po turto nuomos konkurso patvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
Savivaldybės turto valdytojas savivaldybės turto nuomos sutartį, sudarytą pagal aprašo 4 priede patvirtintą Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties pavyzdinę formą, pasirašo su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu – ne anksčiau kaip per 5 ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybės turto nuomos konkurso rezultatų patvirtinimo dienos, išskyrus atvejus, kai konkurso laimėtojui informavus apie negalėjimą nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties yra suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas savivaldybės materialiojo turto perdavimo-priėmimo aktu, parengtu pagal aprašo 5 priede patvirtintą formą. Turto perdavimo-priėmimo aktas su nuomininku pasirašomas per 3 darbo dienas nuo savivaldybės turto nuomos sutarties pasirašymo dienos. Kai išnuomojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ar patalpos, savivaldybės turto nuomos sutartį nuomininkas privalo savo lėšomis įregistruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo savivaldybės turto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos Nekilnojamojo turto registre, o nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, – ją išregistruoti. Nuomininkas, įregistravęs savivaldybės turto nuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre arba ją išregistravęs, privalo nedelsdamas pateikti savivaldybės turto valdytojo paskirtam atsakingam asmeniui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją.

III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama