Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis patikslinimas (papildymas)

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLeidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis patikslinimas (papildymas)
Paslaugos esmės trumpas aprašymasJeigu keičiasi leidime nurodyti duomenys (leidime įrašytų dujų pavadinimai ir kodai, dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų, prekybos vietų adresai ar kiti leidime nurodyti rekvizitai), leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti apie tai leidimą išdavusiai institucijai ir pateikti prašymą patikslinti leidimą (papildyti ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis) ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-287 „Dėl prekybos suskystintomis naftos dujomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 122-6230; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasLeidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba dujomis turėtojas
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidime įrašytiems duomenims papildyti ir (ar) patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1-287 (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis;
3. Leidimo originalas (pateikiamas priėmus sprendimą patikslinti leidimą);
4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už leidimų patikslinimą (papildymą) sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą patikslinti (papildyti) leidimą)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamas patikslintas (papildytas) leidimas verstis didmenine ar mažmenine prekyba dujomis
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir prašymas yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo patikslinimo (papildymo) projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia patikslintą (papildytą) leidimą, teikia direktoriui jį pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie patikslinto (papildyto) leidimo neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už leidimo papildymą ar rekvizitų patikslinimą – 300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52959