Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLeidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLeidimai pareiškėjams išduodami tose savivaldybėse, kuriose pareiškėjas (juridinis asmuo) yra įregistravęs buveinę arba pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą (tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo). Kitos valstybės narės asmuo turi teisę kreiptis į bet kurią savivaldybę dėl leidimo verstis (didmenine prekyba) dujomis išdavimo.

Leidimai verstis didmenine prekyba dujomis išduodami neterminuotam laikui ir suteikia teisę verstis didmenine prekyba visoje šalies teritorijoje.

Didmeninė dujų prekyba – veikla, kai dujų pardavėjas įsipareigoja perduoti savo sumaišytas ar įsigytas dujas pirkėjui (vartotojui) nuosavybės teise (patikėjimo teise) pastarojo verslo poreikiams ar kitokiems su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiems poreikiams tenkinti, o dujų pirkėjas įsipareigoja sumokėti nustatytą pinigų sumą. Draudžiama dujas parduoti dujų pirkėjams (vartotojams) asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-287 „Dėl Prekybos suskystintomis naftos dujomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6230);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasLeidimas verstis didmenine arba mažmenine prekyba dujomis išduodamas Europos Sąjungos piliečiui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse teisėmis arba Europos Sąjungos valstybėje įsteigtam juridiam asmeniui.
Leidimas išduodamas asmeniui, turinčiam pakankamų technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų, leidžiančių tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, t. y.:
1. Nuosavybės teise turinčiam ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam dujų terminalą (sandėlį), kuriuose laikomos, sumaišomos ar iš kurių bus parduodamos dujos. Leidžiama parduoti dujas pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams;
2. Turinčiam avarinę tarnybą arba sutartį su kitu ūkio subjektu, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus;
3. Turinčiam nustatyta tvarka apmokytus darbuotojus licencijuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1-287 (forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Deklaracija apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu);
3. Terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintos kopijos ar jų išrašai;
4. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatai arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas;
5. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikti priėmus sprendimą išduoti leidimą)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamas leidimas verstis didmenine prekyba dujomis
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Ekonomikos skyriaus darbuotojas, gavęs pareiškėjo dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas ir ar pareiškėjas atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Šiuo tikslu kreipiamasi į atsakingas institucijas prašant suteikti šią informaciją:
1. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją apie mokestines nepriemokas valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir pinigų fondams;
2. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos turimą informaciją apie pareiškėją;
3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos turimą informaciją apie pareiškėją;
4. Teritorinės policijos įstaigos turimą informaciją apie pareiškėją;
5. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymą apie nustatytų technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų atitiktį licencijuojamos veiklos sąlygoms;
6. Valstybinės darbo inspekcijos pažymą apie pareiškėjo prašyme nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir išvadą apie šių įrenginių atliktus techninės būklės patikrinimus dėl tinkamumo naudoti.
Jei gauti duomenys patvirtina, kad pareiškėjas turi teisę verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, Ekonomikos skyriaus darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo išdavimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia leidimą, teikia direktoriui jį pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai, ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie leidimo neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už leidimo išdavimą – 1300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52959