Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijos dublikatas išduodamas įmonei, praradusiai arba sugadinusiai licenciją. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1799; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 10V-91 ,,Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais formos ir jų registro formos patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasĮmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Paslaugos suteikimo trukmė5 Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo yra priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos licencijos dublikatui išduoti. Jeigu paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, Ekonomikos skyriaus darbuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis turi pranešti apie tai įmonei ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė turi ištaisyti šiuos trūkumus ir per nustatytą terminą pateikti patikslintą paraišką. Šiuo atveju terminas licencijos dublikatui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys -2 priedas);
2. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą patikslinti licenciją);
3. Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas licencijos originalas, įmonė privalo grąžinti licencijos originalą
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodamas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaTeismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos dublikato išdavimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licencijos dublikatą, teikia direktoriui jį pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos dublikato neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą – 300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52459