Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijos turi būti papildytos ir (ar) patikslintos, kai:
1. Licenciją turinti įmonė pakeičia licencijoje nurodytą įmonės pavadinimą arba teisinę formą, arba buveinę;
2. Teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams arba teisės aktų nustatyta tvarka įmonei suteikiamas naujas įmonės kodas, arba keičiasi kiti tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai;
3. Numatomos papildomos arba keičiamos prekybos tabako gaminiais vietos, arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, arba automobilių-parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1799; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 10V-91 ,,Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais formos ir jų registro formos patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasĮmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Paslaugos suteikimo trukmė15 Ekonomikos skyriaus darbuotojas, patikrinęs įmonės paraišką papildyti ar patikslinti licenciją ir nustatęs, kad paraiška nevisiškai arba netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša apie tai įmonei, pateikusiai paraišką, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė, norinti, kad licencija būtų papildyta ar patikslinta, turi ištaisyti trūkumus ir per nustatytą terminą pateikti patikslintą paraišką. Sprendimas dėl licencijos papildymo ar patikslinimo yra priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti ar patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys -2 priedas);
2. Licencijos originalas (pateikiamas priėmus sprendimą papildyti arba patikslinti licenciją);
3. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą papildyti ar patikslinti licenciją);
4. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama papildyta arba patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaTeismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pareiškėjas reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos papildymo ir (ar) patikslinimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licenciją, teikia direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie papildytos ir (ar) patikslinto licencijos neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijos papildymą ar patikslinimą – 300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52459