Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencija (įskaitant suteikiančias teisę prekiauti tabako gaminiais iš automobilių-parduotuvių) išduodama savivaldybėse, kurios teritorijoje įmonė versis (verčiasi) tabako gaminių mažmenine prekyba, o licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybėse, kurios teritorijoje yra įmonės, pageidaujančios verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė.
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais rūšys:
1. Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (neterminuotam laikui);
2. Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1799; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 10V-91 ,,Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais formos ir jų registro formos patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasLietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ir užsienio juridinio asmens, pagal užsienio valstybių įstatymus turinčio teisę verstis komercine ūkine veikla, filialas
Paslaugos suteikimo trukmė20 Gavus įmonės paraišką išduoti licenciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis įmonei išsiunčiamas patvirtinimas, kad paraiška gauta. Patikrinus įmonės paraišką išduoti licenciją ir nustačius, kad paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios paraiškos gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pranešama apie tai įmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, ir nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė, norinti gauti licenciją, turi ištaisyti trūkumus ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateikti patikslintą paraišką išduoti licenciją Įmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos išduoti licenciją gavimo. Jeigu pateikta paraiška išduoti licenciją nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos išduoti licenciją gavimo dienos. Licencija įmonei išduodama paraiškoje nurodytu būdu
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys -2 priedas);
2. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą išduoti licenciją)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir raštiškai keipiasi į atsakingas įstaigas, prašydamas suteikti informaciją apie pareiškėją ar pateikti sutikimus. Dokumentai, kuriuos turi gauti paraišką nagrinėjantis darbuotojas:
1. Pažyma iš Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos apie įmonės mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija;
2. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus apie įmonės skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
Jei pareiškėjas reikalavimus atitinka ir visi reikalingi sutikimai gauti, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo projektą ir administracijos direktoriui įsakymą pasirašius, parengia licenciją, teikia direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijos išdavimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais neterminuotą laiką – 500 Lt, už licencijos išdavimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinio poilsio ir turizmo sezonų metu – 100 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52459