Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijos patikslinamos, kai įmonė:
1. Prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučio kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numerius;
2. Prašo išbraukti automobilių – parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
3. Keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
4. Kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas);
5. Kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
6. Kai rajono savivaldybės taryba apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.
Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. 5TS-716 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasĮmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Motyvuota paraiška (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis;
3. Licencijos originalas;
4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą patikslinti licenciją)
Formos ir šablonai 1 priedas
2 priedas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasPatikslinama licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei reikalavimus atitinka, darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo projektą ir administracijos direktoriui jį pasirašius, parengia licenciją, teikia direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei pateikti dokumentai ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie patikslintos licencijos neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 300 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52359