Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLicencijos išduodamos stacionarioms specializuotoms alkoholinių gėrimų prekybos įmonėms, stacionarioms prekybos įmonėms, turinčioms specializuotus alkoholinių gėrimų prekybos skyrius, stacionarioms viešojo maitinimo įmonėms, įmonėms, norinčioms prekiauti stacionarių degalinių ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, o licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, – nurodytosioms įmonėms, prekybos įmonėms, norinčioms prekiauti stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose, automobiliuose-parduotuvėse, kurios aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, kioskuose iki 2012 m. sausio 1 d., paviljonuose. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 proc., kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu gali būti išduodamos ir nestacionarioms viešojo maitinimo įmonėms.
Licencijų rūšys:
1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (neterminuotam laikui);
2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų (neterminuotam laikui);
3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento (neterminuotam laikui);
4. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.);
5. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.)
1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (Neterminuotam laikui);
2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų (neterminuotam laikui);
3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento (neterminuotam laikui);
4. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.);
5. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. 5TS-716 ,,Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasĮmonė, turinti teisę verstis ūkine komercine veikla
Paslaugos suteikimo trukmė30 Licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą www.verslovartai.lt)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus;
2. Pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, nuosavybės pažymėjimo bei kadastro ir registro bylos kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;
3. Nuomos ar panaudos sutarties, įregistruotos VĮ Registrų centre, kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu (kai patalpos nepriklauso įmonei nuosavybės teise);
4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą išduoti licenciją);
5. Motyvuota paraiška (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas).
Jeigu įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialioje prekybos vietoje, kurioje alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams, tai turi būti nurodoma paraiškoje
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPatikrinami įmonės registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jos registravimo duomenys Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje
Paslaugos teikimo rezultatasIšduodama licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąEkonomikos skyrius
Paslaugos vadovasEkonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskienė, tel. (8 318) 66 112,
el. p. jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasEkonomikos skyriaus vyr. specialistė
Lina Pabarčienė, tel. (8 318) 66 115,
el. p. lina.pabarciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai ir paraiška yra registruojami savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Ekonomikos skyriaus darbuotojas raštiškai keipiasi į atsakingas įstaigas, prašydamas suteikti informaciją ar pateikti sutikimus. Dokumentai, kuriuos turi gauti paraišką nagrinėjantis darbuotojas:
1. Pažyma iš teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos apie įmonės mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija;
2. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus apie įmonės skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
3. Pažyma iš teritorinės muitinės apie įmonės įsipareigojimų vykdymą (kai įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje);
4. Informacija iš teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos apie įmonei išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjo – vyr. architekto raštiškas sutikimas;
6. Lazdijų rajono policijos komisariato raštiškas sutikimas;
7. Atitinkamos seniūnijos seniūno raštiškas sutikimas.
Jei pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir yra gauti visi reikalingi sutikimai, Ekonomikos skyriaus darbuotojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo projektą ir administracijos direktoriui jį pasirašius, parengia licenciją, teikia direktoriui ją pasirašyti ir pasirašytą išduoda pareiškėjui. Jei pateikti dokumentai arba juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie licencijos neišdavimo priežastis
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už licencijų išdavimą neterminuotam laikui – 1300 Lt, o kurortinio poilsio ir turizmo sezonų metu – 500 Lt.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB „Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52359