Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas, statyba
Paslaugos pavadinimasStatybą leidžiančių dokumentų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLeidimo statyti naują ar rekonstruoti statinį, leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimas.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė 
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPrašymą ir kitus dokumentus galima pateikti savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti savivaldybės administracijai paštu arba pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau - IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Užpildytas nustatytos formos prašymas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 1 priedas);
2. Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tiki statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių pasirašyti jį asmenų-Vyriausybės įgaliotos institucijos tvarka ir sąlygomis;
3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma);
4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso buto ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas sprendimas pagal Statybos įstatymo 5 dalies 7 punkto reikalavimus;
5. Statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
6. Žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas, kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiais atstumais iki gretimo sklypo ribos, tai pat jei kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudotis statybos metu,-sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servitutų nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant) inžinerinius statinius;
7. Statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl Statybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), tai pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendro naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinka nustatyta tvarka patvirtintą bendro naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą-šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;
8. Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
9. Statinio kadastro duomenų byla, išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;
10. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
11. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);
12. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas);
13. Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
14. Gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
15. Statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
16. Statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas;
17. Dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą Statybos įstatymo 1 priede sumokėjimą ir dokumentai pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį,-savavališkos statybos atveju.
3-13 punktuose nurodyti dokumentai atskirai neteikiami, jeigu jie ar jų patvirtintos kopijos yra įtraukti į statinio projektą.
Formos ir šablonai Prašymo išduoti leidimą forma.2017docx
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas statybą leidžiantis dokumentas
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Muliuolienė, tel. (8 613) 88 434, el. p. renata.muliuoliene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Paslaugos vykdytojas patikrina gautus dokumentus ir patalpina į IS „Infostatyba“. Paskelbęs projektą ir dokumentus, savivaldybės administracijos tarnautojas IS „Infostatyba“ pažymi subjektus, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 15 ir 16 dalimis, pagal kompetenciją privalo patikrinti projektą. Gavęs visų subjektų pritarimus, savivaldybės administracijos tarnautojas išduoda statybą leidžiantį dokumentą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaLietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai:
Statant ar rekonstruojant ypatingą statinį - 165 Eur

Statant ar rekonstruojant neypatingą statinį - 93 Eur

Atnaujinant (modernizuojant) pastatą - 52 Eur

Atliekant statinio paprastąjį, kapitalinį remontą, statinio paskirties keitimą, statinio griovimą - 52 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53059