Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaTeritorijų planavimas, statyba
Paslaugos pavadinimasSpecialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSavivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) (toliau – savivaldybės administracija) išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus, kai:
1. Rengiant naujai statomų ir (ar) rekonstruojamų ypatingų ir (ar) neypatingų statinių projektus be kitų statinio projekto dalių privaloma statinio projekto architektūrinė dalis;
2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama.
Savivaldybės administracija specialiuosius architektūros reikalavimus (žemės sklypo sutvarkymo reikalavimus ir statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus), atsižvelgusi į statytojo (užsakovo) pateiktus projektinius pasiūlymus (kai jie privalomi), konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, nustato vadovaudamasi Statybos įstatymo, kitų įstatymų, teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-997 „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašas.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti savivaldybės administracijai paštu arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
2. Žemės sklypo plano kopija;
3. Raštiškas žemės sklypo bendraturčių sutikimas;
4. Statinio (-ų) kadastro duomenų bylos ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentų kopijos (statinio (-ų) rekonstravimo atveju);
5. Statinio bendraturčių sutikimas (statinio rekonstravimo atveju);
6. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip), kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai;
7. Kultūros paveldo departamento išduotų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje, kopija (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
8. Saugomos teritorijos direkcijos išduotų specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kopija (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
9. Statant statinius ūkininko ūkyje, papildomai pateikiamos ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo, ūkininko ūkio vietos parinkimo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto pagrindinio brėžinio ir jį patvirtinančio dokumento kopijos;
10. Statant statinius sklype, kuriame galioja teritorijų planavimo dokumentai (detalieji, specialieji planai), papildomai pateikiamos detaliojo ar specialiojo plano pagrindinio brėžinio ir jį patvirtinančio dokumento kopijos;
11. Projektiniai pasiūlymai (kai jie privalomi);
12. Prašymas (patvirtinta forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-997. Prašymą narinėjantis tarnautojas turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduoti specialieji architektūros reikalavimai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąArchitektūros ir teritorijų planavimo skyrius
Paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Audra Kimbirauskienė, tel. (8 620) 46 441, el. p.audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Muliuolienė, tel. (8 613) 88 434, el. p. renata.muliuoliene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas. Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas, išnagrinėjęs statytojo (užsakovo) pateiktus dokumentus, per nustatytą laiką parengia, patvirtina ir išduoda statinio (-ų) specialiuosius architektūros reikalavimus ir vieną egzempliorių išduoda statytojui.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama